23 ( on Corvallis-Lebanon Hwy 210, Orego

ON CORVALLIS-LEBANON HWY 210, OREGON